Ocena oddziaływania na środowisko

Wersja do druku Poleć znajomemu

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) (ang. environmental impact assessment) jest jednym z podstawowych instrumentów prawnych ochrony środowiska. Wywodzi się z amerykańskiej ustawy o państwowej polityce wobec środowiska (NEPA - National Environmental Policy Act).

Podstawowym dokumentem wydanym przez Unię Europejską dotyczącą ocen oddziaływania na środowisko jest dyrektywa określająca wpływ na środowisko naturalne. Poprawnie wykonany raport oddziaływania na środowisko nie tylko jest podstawą do wydania pozwolenia na budowę, ale także warunkuje przyznanie dotacji w przypadku finansowania inwestycji ze środków europejskich.

W Polskim prawie ocena ma umocowanie w ustawie Prawo ochrony środowiska (poś), która wprowadza procedurę admistracyjną: postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (postępowanie OOŚ). Postępowanie to wszczyna się dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub obszar Natura 2000 (art. 51 poś).

Listę przedsięwzięć „mogących znacząco oddziaływać na środowisko” zawiera "Rozporządzenie (...) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko". Nie ma ustalonej listy przedsięwzieć mogących oddziaływać na obszar Natura 2000 - w tym przypadku procedurę OOŚ wszczyna się zawsze, gdy zachodzi podejrzenie, że przedsięwzięcie może na obszar Natura 2000 oddziaływać.

W ramach postępowania może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: dla części "dużych" przedsięwzięć obligatoryjnie, dla innych - w drodze decyzji administracyjnej. Postępowanie OOŚ kończy wydane przez prowadzący je organ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia. Przeprowadzenie postępowania OOŚ wymagają także przedsięwzięcia mogące mieć oddziaływanie transgraniczne (art. 58 i 59 poś).

Postępowanie OOŚ prowadzi się także – wg odmiennej procedury niż dla przedsięwzięć – w stosunku do koncepcji zagospodarowania kraju, projektów zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju regionalnego, szeregu projektów innych strategii, planów, programów i polityk (art. 40 poś).


Zainteresowanych wykonaniem OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO prosimy o kontakt.

studium przypadku

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) utworzony na mocy międzynarodowej umowy pomiędzy Rządem RP a UNESCO, jak i dedykowanej ustawy sejmowej z 1997 roku. Na zlecenie MIBMiK w listopadzie 2023 konsultanci ZEFE.ORG przygotwali studium wykonalności dla projektu pn. "Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek (IBMiK)".

Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału badawczego i innowacyjnego Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) oraz pogłębienie współpracy z przedsiębiorstwami, poprzez rozbudowę infrastruktury badawczej oraz podnoszenie kompetencji personelu badawczego w zakresie zarządzania wykorzystaniem powstałej infrastruktury badawczej i transferu technologii.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony