nabór wniosków

Nabory wniosków aplikacyjnych po dotacje europejskie POIG, RPO, POIŚ. Wszystkie nabory do programów pomocowych.

20.02.2018 15:51

Nabór wniosków - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPOSW

Ogłoszono nabór wniosków w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym w Województwie Świętokrzyskim. O dotację na tzw. "projekty energooszczędności i termomodernizacji" mogą ubiegać się m. in. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty lecznicze i uczelnie.

więcej »

Dodaj do Facebook

05.06.2017 13:29

1.2 Badania celowe - Nabory / Konkursy - Fundusze europejskie w województwie lubelskim - Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Dofinansowanie projektów z funduszy europejskich w województwie lubelskim. Jak zdobyć dotację? Sprawdź i skorzystaj ze środków unijnych. 1.2 Badania celowe w województwie Lubelskim. Konkurs nr RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/17

więcej »

Dodaj do Facebook

Nabory wniosków RPO WP 2014-2020

Przegląd aktualności w temacie naboru wniosków. Kategoria agregowana ze źródeł RSS.

więcej »

15.06.2016 13:25

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (dla województwa mazowieckiego).

więcej »

Dodaj do Facebook

03.04.2015 14:18

Harmonogram naboru wniosków na 2015 rok Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

W tym roku Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie i Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zorganizują łącznie 15 unijnych konkursów. Dostępne w nich środki to niemal 832 mln zł. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się m.in.: samorządy lokalne, przedsiębiorcy, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

więcej »

Dodaj do Facebook

03.04.2015 10:34

Program SZYBKA ŚCIEŻKA - dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło nabór wniosków do Działania 1.1 Poddziałanie 1.1.1 w 2015 r.

więcej »

Dodaj do Facebook

30.12.2014 12:10

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Informacja o konkursie w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych,   Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Termin naboru wniosków

Wnioski w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych należy składać w terminie od 27 lutego 2015 r. do 4 maja 2015 r.

więcej »

Dodaj do Facebook

22.03.2013 11:50

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim

Od 4 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. lub do dnia wcześniejszego zawieszenia lub zamknięcia konkursu Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Kapitał Ludzki.

więcej »

Dodaj do Facebook

18.04.2012 12:15

Trwa nabór wniosków do Poddziałania 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji, Programu Kapitał Ludzki w województwie podlaskim

W terminie do 17 kwietnia 2012 r. do 18 maja 2012 r. Urząd Marszałkowski w Białymstoku przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji, Programu Kapitał Ludzki w województwie podlaskim.

więcej »

Dodaj do Facebook

« Poprzednie   1  2  3  4  Następne » 

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony