Nabór wniosków - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPOSW

Wersja do druku Poleć znajomemu
20.02.2018, 15:55

Ogłoszono nabór wniosków w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym w Województwie Świętokrzyskim. O dotację na tzw. "projekty energooszczędności i termomodernizacji" mogą ubiegać się m. in. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty lecznicze i uczelnie.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs, ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Bezpłatna konsultacja ZEFE.ORG w sprawie przygotowania wniosku aplikacyjnego do projektu RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17

I. Instytucja Organizująca Konkurs

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

II. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 są:

 • jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • związki i stowarzyszenia JST,
 • TBS,
 • samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,
 • uczelnie,
 • inne podmioty prowadzące działalność w sferze usług publicznych w różnych formach organizacyjnych, posiadających osobowość prawną np. fundacje i stowarzyszenia,
 • policja,
 • podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,
 • samorządowe osoby prawne,
 • jednostki ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty dotyczące głębokiej modernizacji  energetycznej budynków użyteczności publicznej  oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

 1. ociepleniem obiektu,
 2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych, oraz oświetlenia na energooszczędne,
 3. przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych (wsparciem może być objęta jedynie instalacja ciepłej wody użytkowej),
 4. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 5. instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
 6. instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji
 7. wymiana / izolacja pokrycia dachowego,
 8. instalacją systemów inteligentnego zarządzania energią,
 9. mikrokogeneracją.

Głęboka modernizacja  oznacza, że każdy projekt powinien  zawierać co najmniej komponent termomodernizacji

Wszystkie projekty muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej i być realizowane w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu energetycznego (w rozumieniu art. 8 oraz załącznika VI Dyrektywy 2012/27/UE) ex-ante, a ich rezultatem musi być uzyskanie zwiększenia efektywności energetycznej o min. 25 % i powyżej. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%. Ponadto w okresie 14 miesięcy od zakończenia projektu wymaganym będzie przeprowadzenie audytu energetycznego ex-post (wydatek niekwalifikowalny). W związku z czym konieczne jest złożenie deklaracji o przeprowadzeniu tego audytu w okresie, o którym mowa powyżej, stanowiącej załącznik nr 19 do niniejszego regulaminu.

Wzmocnieniu efektów realizowanych projektów służyć będą inteligentne systemy zarządzania energią w oparciu o technologie TIK.

Bezpłatna konsultacja ZEFE.ORG w sprawie przygotowania wniosku aplikacyjnego do projektu RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17

Przegląd aktualności w temacie naboru wniosków. Kategoria agregowana ze źródeł RSS.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 35 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów ds Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

 • Pozyskiwanie fundyszy europejskich
 • Usługi consultingowe dla biznesu (ebiznes, rozwój pracowników, optymalizacja procesów, ekologia)
 • Pomoc przy wdrażaniu innowacji (innowacje produktowe, organizacyjne, marketingowe i organizacyjne, zaświadczenia o innowacyjności)

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe: