aktualności RSS portalu funduszeeuropejskie.gov.pl Wiadomości

Wersja do druku Poleć znajomemu

źródło informacji RSS: portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl

08.04.2024 16:33

E.1.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) (1)

E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) – 2 nabór konkurencyjny

Krajowy Plan Odbudowy - Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021, poprzez aplikację WOD2021 na stronie https://wod.cst2021.gov.pl/. Szczegółowa instrukcja wypełnienia formularza wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem znajduje się w dokumentacji przedmiotowego naboru umieszczonej na stronie internetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych w zakładce Dokumenty:

więcej »

08.04.2024 16:04

1. Zintegrowany system ratownictwa i środowisko, Czechy - Polska (2)

8 kwietnia 2024 r. Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu ogłosił nabór na projekty w Programie Interreg Czechy - Polska, w priorytecie 1 Zintegrowany system ratownictwa i środowisko, w celu szczegółowym Większa gotowość i transgraniczna zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami na pograniczu czesko-polskim związanymi ze zmianami klimatu. Nabór dotyczy współpracy podmiotów zintegrowanego systemu ratownictwa w rozwiązywaniu zagrożeń związanych ze zmianami klimatu.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy złożyć propozycję projektową, w terminie między 8 kwietnia a 26 czerwca 2024 r. Każdy wnioskodawca, wspólnie z partnerem z drugiej strony granicy składa ją do WS elektronicznie przez stronę internetową programu. Wniosek o dofinansowanie można złożyć najwcześniej 27 czerwca 2024 r.

więcej »

08.04.2024 15:08

3. Transport / 3.1 Zwiększenie mobilności transgranicznej na pograniczu czesko-polskim (drogi), Czechy - Polska (1)

8 kwietnia 2024 r. Wspólny Sekretariat (WS) w Ołomuńcu ogłosił nabór na projekty w Programie Interreg Czechy - Polska 2021-2027, w priorytecie 3 Transport, w celu Zwiększenie mobilności transgranicznej na pograniczu czesko-polskim (drogi).  Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie... więcej »

08.04.2024 14:14

9.1 Gospodarka w transformacji (4)

Zarząd Województwa Łódzkiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 ogłasza nabór nr FELD.09.01-IZ.00-003/24na projekty finansowane ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w... więcej »

08.04.2024 13:17

9.1 Gospodarka w transformacji (3)

Zarząd Województwa Łódzkiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 ogłasza nabór nr FELD.09.01-IZ.00-002/24na projekty finansowane ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w... więcej »

08.04.2024 11:46

7.4 Wspieranie instrumentów terytorialnych ZIT (1)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 8 kwietnia 2024 roku ogłasza nabór wniosków nr FEWP.07.04-IZ.00-001/24 w ramach Działania 07.04 Wspieranie instrumentów terytorialnych ZIT.... więcej »

08.04.2024 10:47

10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki (1)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 8 kwietnia 2024 roku ogłasza nabór wniosków nr FEWP.10.07-IZ.00-001/24 w ramach Działania 10.07 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa,... więcej »

05.04.2024 16:59

C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (nr KPOD.05.10-IW.06-002/24) Krajowy Plan Odbudowy

Centrum Projektów Polska Cyfrowa w dniu 5 kwietnia 2024 r. ogłosiło nabór w trybie niekonkurencyjnym w ramach Inwestycji C3.1.1., może być wyłącznie Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Inwestycja C3.1.1. KPO obejmuje cztery różne komponenty, w tym „cyberbezpieczeństwo”, w ramach którego planowana jest realizacja i objęcie wsparciem m.in. przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa do zintegrowanego systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem (System S46), które przyczyni się do podniesienia skuteczności krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Zwiększenie liczby podmiotów w Systemie S46 wpłynie na wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa RP.Celem naboru jest wybór do objęcia wsparciem przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu 385 podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa do zintegrowanego systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem (System S46).

więcej »

05.04.2024 16:03

2.2 Inwestycje i innowacje w akwakulturze (grupa operacji inwestycje w akwakulturze mające na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej)

Nabór o numerze FEDR.02.02-IP.01-002/24 realizowany od dnia 06.05.2024 r. do dnia 31.05.2024 r. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej dla programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027. Priorytet 2. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, przyczyniając się w ten sposób do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii, Działanie 2.2 Inwestycje i innowacje w akwakulturze (grupa operacji inwestycje w akwakulturze mające na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej).

więcej »

05.04.2024 14:56

6.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 05.04.2024 r. ogłasza nabór nr FEWP.06.16-IZ.00-001/24.Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. więcej »

05.04.2024 12:28

5.2 Kultura i turystyka (3)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany w sposób konkurencyjny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska... więcej »

05.04.2024 11:41

Działanie 2.14 Ochrona różnorodności biologicznej

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.14 Ochrona różnorodności biologicznej, typ projektu C. Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej (tryb niekonkurencyjny)

więcej »

« Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne » 

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony