Jak napisać dobry wniosek o dotację?

Wersja do druku Poleć znajomemu

Gwarancją sukcesu każdego przedsięwzięcia ubiegającego się o dotacje unijne jest sporządzenie właściwej dokumentacji aplikacyjnej.

Przygotowując się do napisania wniosku o dotacje unijne musimy zacząć od wyboru odpowiedniego programu operacyjnego, osi priorytetowej i właściwego działania, w którym możemy uzyskać dofinansowanie. Następnie analizujemy dokument pt. uszczegółowienie priorytetów odpowiedniego programu operacyjnego. Dowiemy się z niego czy reprezentujemy instytucję, która w ramach tych priorytetów może by wykonawcą projektu, na jakiego typu projekty przeznaczone są środki, jaka jest przewidywana kwota dofinansowania oraz ile powinna wynosić wynosi minimalna i maksymalna wartość projektu.

Na stronie instytucji pośredniczącej odnajdujemy informacje na temat terminu interesującego nas konkursu.

Jeżeli nasz projekt tego wymaga przygotowujemy dokumentację techniczną, czyli materiały, które są specyficzne dla naszego projektu np. projekty budowlane, umowy partnerskie, plany szkoleń itp.

Kompletujemy załączniki, które należy dołączyć do wniosku.

Aby prawidłowo wypełnić wniosek należy zapoznać się z dostępnymi informacjami na temat działania, do którego chcemy aplikować. Strony instytucji zarządzających i pośredniczących udostępniają instrukcje wypełniania wniosków, wytyczne dla beneficjentów, organizują szkolenia oraz prowadzą punkty informacyjne, w których bezpłatnie udzielają informacji na temat pozyskiwania wsparcia z unijnych funduszy. Dobrym pomysłem będzie zapoznanie się z przykładowymi wnioskami i projektami, które były finansowane w ramach wybranego przez nas działania we wcześniejszych konkursach.

Przystępujemy do sporządzenia wniosku za pomocą tzw. generatora wniosków - aplikacji umożliwiającej tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych. Program ten udostępniany jest na stronach Instytucji Zarządzających właściwych dla wybranego programu operacyjnego.

W wypełnianiu wniosku posługujemy się prostymi zdaniami, unikamy języka branżowego i zawiłych sformułowań, tak, aby osoba czytająca wniosek nie miała problemu ze zrozumieniem, co jest jego istotą. Wniosek wypełniamy zgodnie z wytycznymi narzuconymi przez odpowiednie instytucje. Robimy to skrupulatnie i zwracanie uwagę na szczegóły.

W pierwszej części wniosku dotyczącej ogólnych informacji o projekcie wpisujemy tytuł projektu, który powinien w jasny i nie budzący wątpliwości sposób obrazować faktyczne przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane w ramach projektu.

Ważnym elementem wniosku o dofinansowanie jest określenie wpływu projektu na politykę ochrony środowiska, politykę równych szans oraz politykę rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Aby zwiększyć szansę na dofinansowanie należy wykazać, że nasz projekt ma pozytywny wpływ na realizację polityk horyzontalnych UE.

Następnie uzupełniamy pola dotyczące danych wnioskodawcy, charakterystyki prowadzonej przez niego działalności oraz osoby wyznaczonej do kontaktów w sprawie wniosku, która dysponuje pełną wiedzą na temat projektu.

Kolejny etap wypełniania wniosku to opis projektu. Przedsięwzięcie, które chcemy zrealizować należy przedstawić tak, aby przekonać osobę czytającą wniosek, że jest ważne i pożyteczne. Każdy projekt powinien być odpowiedzią na konkretny problem. Grantodawcy liczą przede wszystkim na to, że poprzez realizację projektów nastąpi poprawa na obszarze, który ich najbardziej interesuje.

Pierwsza rubryka to cele planowanego projektu. Na tym etapie określamy cel główny i cele szczegółowe naszego projektu, tak, aby wpisywały się w zakres działania, w którym aplikujemy o dotację.

W rubryce dotyczącej opisu planowanego projektu wyjaśniamy czego dotyczy projekt, jakie czynniki uzasadniają konieczność jego realizacji oraz w jaki sposób zdiagnozowaliśmy problem, który nasz projekt rozwiązuje. Dowody na istnienie problemu powinny być twarde, najlepiej poparte badaniami i obserwacjami.

Kolejny etap to uzasadnienie konieczności realizacji projektu. W tym momencie wskazujemy na problemy i bariery stojące na drodze rozwoju firmy/ gminy oraz uzasadniamy, także w oparciu o dane liczbowe, w jakim stopniu projekt je niweluje. W tym miejscu opisujemy także jakie są spodziewane efekty realizacji projektu. Rezultaty naszych działań muszą odnosić się do celów i zaplanowanych działań i powinny przełożyć się na osiągnięcie celu głównego naszego projektu.

W rubryce dotyczącej trwałości projektu warto wykazać możliwość kontynuacji zainicjowanych projektem działań.

Gdy wniosek o dotacje mamy już gotowy, zgodnie z instrukcją i zasadami danego konkursu przygotowujemy odpowiednią liczbę jego egzemplarzy, podpisujemy je przez upoważnione do tego osoby, dokładamy załączniki i składamy w odpowiedniej instytucji.