3.2 Drogi / 3.2.1 Drogi wojewódzkie (5)

Wersja do druku Poleć znajomemu
27.02.2023, 10:59

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/23 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi...

Przygotowanie studium wykonalności dla projektu drogi wojewódzkiej wymaga przeprowadzenia szeregu działań, takich jak:

  1. Analiza stanu istniejącej drogi oraz zapotrzebowania na nową drogę wojewódzką w danym regionie, w tym ocena liczby i rodzaju pojazdów, które będą korzystać z drogi, prognozowanie ruchu i identyfikacja obszarów, w których występują problemy związane z komunikacją.

  2. Przeprowadzenie badań geologicznych i geotechnicznych w celu oceny gruntów i podłoża, na którym ma powstać droga, a także zbadanie warunków hydrologicznych i hydrogeologicznych.

  3. Przeprowadzenie analizy kosztów, w tym szacunkowych kosztów budowy, kosztów eksploatacji, utrzymania i remontów drogi oraz kosztów przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

  4. Ocena wpływu inwestycji na środowisko, w tym analiza wpływu na jakość powietrza, gleby i wody oraz na ochronę przyrody i krajobrazu.

  5. Analiza możliwości pozyskania finansowania, w tym identyfikacja źródeł finansowania i przygotowanie planów finansowych.

  6. Przeprowadzenie konsultacji z zainteresowanymi stronami, takimi jak mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje społeczne i instytucje publiczne, aby zebrać opinie i sugestie dotyczące projektu oraz zaprezentować plany i założenia projektowe.

  7. Przygotowanie raportu ze studium wykonalności, który zawiera informacje na temat wszystkich aspektów projektu, w tym wyniki badań, analiz i konsultacji oraz ocenę wykonalności projektu.

Przygotowanie studium wykonalności dla projektu drogi wojewódzkiej jest złożonym procesem i wymaga zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin, takich jak inżynierowie, geolodzy, ekonomiści, specjaliści ds. środowiska i prawnicy. Wdrożenie wyników studium wykonalności jest kluczowe dla sukcesu projektu, ponieważ zapewnia ono pełną wiedzę o kosztach, ryzykach i korzyściach związanych z inwestycją.

źródło informacji RSS: portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 35 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów ds Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

  • Pozyskiwanie fundyszy europejskich
  • Usługi consultingowe dla biznesu (ebiznes, rozwój pracowników, optymalizacja procesów, ekologia)
  • Pomoc przy wdrażaniu innowacji (innowacje produktowe, organizacyjne, marketingowe i organizacyjne, zaświadczenia o innowacyjności)

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe: