3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT (1)

Wersja do druku Poleć znajomemu
02.04.2024, 15:36

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 z dniem 2 kwietnia 2024 roku ogłasza nabór wniosków w sposób konkurencyjny nr FEWP.03.02-IZ.00-001/24 w ramach Działania.Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze FEWP.03.02-IZ.00-001/24

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 (LSI 2021+) od 2 kwietnia 2024 r. do 28 czerwca 2024 r. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2021+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 2 kwietnia 2024 r.

Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie). Niezależnie od tego czy Wnioskodawca chce podpisać wniosek profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym, konieczne jest zarejestrowanie konta na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski FEWP.03.02-IZ.00-001/24

 1. Administracja rządowa
 2. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego
 3. Jednostki samorządu terytorialnego
 4. Organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego
 5. Partnerstwa publiczno – prywatne
 6. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego
 7. Zarządcy dróg publicznych

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w części II.J i II J.1 Regulaminu wyboru projektów.

Typ wnioskodawcy ogólny: Administracja publiczna; Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne; Partnerstwa; Służby publiczne

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

 1. Interwencje na rzecz zwiększenia zrównoważonej mobilności i funkcjonalności i efektywności transportu miejskiego – tabor
 1. zakup i modernizacja zero-(elektrycznych BEV, wodorowych FCV) lub niskoemisyjnych aktywów mobilnych (w tym taboru) wykorzystywanych w publicznym transporcie zbiorowym, spełniających wymogi dla „ekologicznie czystych pojazdów” w rozumieniu dyrektywy 2009/33/WE (z późniejszymi zmianami), w tym autobusów napędzanych LNG, CNG, LPG lub o napędzie hybrydowym PHEV (plug-in). Zakupowi taboru mogą towarzyszyć inwestycje w niezbędną infrastrukturę (tj.: zaplecza technicznego do obsługi taboru; infrastrukturę punktową: zajezdnie tramwajowe i autobusowe, przystanki, wysepki, multimodalne systemy transportu publicznego).
 1. Interwencje na rzecz zwiększenia zrównoważonej mobilności i funkcjonalności i efektywności transportu miejskiego – pozostała infrastruktura
 1. budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury transportu (między innymi: sieci tramwajowych i autobusowych – z ograniczeniem do inwestycji w przebudowę lub rozbudowę sieci drogowej wykorzystywanej na potrzeby zbiorowego transportu publicznego; buspasy; przebudowa skrzyżowań w celu ułatwienia oraz/lub nadania priorytetu transportowi publicznemu w ruchu: pasy skrętów dla autobusów, śluzy na skrzyżowaniach, infrastruktura drogowa przy pętlach tramwajowych/autobusowych, stacjach kolejowych; wyposażenie dróg i ulic w obiekty i urządzenia drogowe służące bezpieczeństwu ruchu pojazdów transportu publicznego i niechronionych użytkowników dróg, oraz energooszczędne oświetlenie led (niedominujący element projektu);
 2. rozwój wielogałęziowego powiązania podsystemów transportu publicznego oraz indywidualnego (między innymi centrów przesiadkowych, dworców (w tym kolejowych, autobusowych), obiektów P&R, B&R);
 3. zakup i montaż czujników monitorujących jakość powietrza przede wszystkim w ramach zanieczyszczeń liniowych generowanych przez transport;
 4. cyfryzacja transportu miejskiego oraz działania towarzyszące rozwojowi transportu publicznego (z wyłączeniem inwestycji w przebudowę lub rozbudowę sieci drogowej wykorzystywanej dla ruchu indywidualnego samochodowego) poprawiające m.in. przepływ i bezpieczeństwo pasażerów (np. węzły przesiadkowe, miejskie systemy ITS dla transportu publicznego), inteligentne zarządzanie miejscami parkingowymi, systemy gromadzenia danych dotyczących mobilności;
 5. budowa i rozbudowa infrastruktury do ładowania i tankowania zeroemisyjnych pojazdów komunikacji publicznej, instalacje służące do dystrybucji nośników energii i paliw dla zeroemisyjnego transportu zbiorowego nowej generacji wykorzystującego proekologiczne źródła napędu (np. energia elektryczna, wodór).
 1. Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności
 1. budowa i rozbudowa dróg rowerowych (w tym kontrapasów) oraz dróg dla pieszych i rowerów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (element projektu), kontraruchów oraz pasów ruchu dla rowerów;
 2. inne działania infrastrukturalne uwzględniające obiekty wspierające niezmotoryzowanych uczestników ruchu, w tym system roweru miejskiego z infrastrukturą rowerową (na przykład: stojaki, urządzenia do pomiaru ruchu rowerowego, wiaty rowerowe, zaplecze sanitarne, stacje samoobsługowej naprawy rowerów, śluzy rowerowe, przejścia i azyle dla pieszych, oświetlenie (element projektu).
 1. Promowanie integracji taryfowej i wdrażanie komponentów koncepcji MaaS (wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1-3)
 1. rozwój innowacyjnych technologii ITS wspierających dekarbonizację transportu i zrównoważoną mobilność;
 2. rozwiązania umożliwiające integrację taryfową;
 3. rozwój systemów autonomicznych w transporcie miejskim;
 4. wdrożenie koncepcji „Mobilność jako Usługa” (MaaS)
 5. rozwój systemów biletowych i aplikacji służących mobilności, systemów współdzielenia środków transportu i rozwój innowacyjnych środków transportu oraz systemu zarządzania ruchem drogowym.
 1. Działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne (jako obowiązkowy element projektu wskazanego w pkt. 1-3, w ramach mechanizmu cross - financingu do wysokości 15% kosztów całkowitych projektu)
 1. podnoszenie świadomości w zakresie propagowania korzystania z niskoemisyjnego transportu zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego mające na celu zapewnienie, że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany będzie wybierany częściej niż samochód jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie aglomeracji;
 2. kształtowanie odpowiednich postaw w zakresie zrównoważonej mobilności oraz bezpieczeństwa ruchu w transporcie publicznym.
 1. Uzupełniającymi elementami wszystkich typów projektów, w limicie do 15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji mogą być działania wzmacniające adaptacyjność do zmian klimatu i sprzyjające neutralności klimatycznej w zakresie:
 1. zielono-niebieskiej infrastruktury,
 2. efektywności energetycznej,
 3. wykorzystania energii z OZE.

Szczegółowe zapisy dotyczące warunków udziału w naborze zostały zawarte w Regulaminie wyboru projektów.

Finanse FEWP.03.02-IZ.00-001/24

 1. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach naboru wynosi 167 467 643,28 PLN[1] (słownie sto sześćdziesiąt siedem milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote i dwadzieścia osiem groszy), jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021‑2027 i może ulec zmianie.

Wskazana kwota dla poszczególnych MOF nie może przekroczyć:

 • dla MOF Gniezna 31 568 722,80 PLN
 • dla MOF Konina 41 733 003,85 PLN
 • dla MOF Leszna 25 571 472,39 PLN
 • dla MOF Piły 50 244 358,01 PLN
 • dla ZIT OF Koła i Turku 18 350 086,23 PLN
 1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, że:
 1. dla zadań objętych pomocą publiczną w ramach mechanizmu rekompensaty wsparcie będzie udzielane zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70;
 2. dla zadań obejmujących instalacje OZE wsparcie będzie udzielane zgodnie z Rozporządzeniem OZE lub w ramach pomocy de minimis;
 3. dla pozostałych elementów projektu wsparcie udzielane będzie z wyłączeniem pomocy publicznej lub w ramach pomocy de minimis maksymalnie do 70 % kosztów kwalifikowalnych.
 1. Maksymalny poziom dofinansowania, w przypadku działań w zakresie wykorzystywania OZE wynosi:
 1. w ramach pomocy de minimis maksymalnie 70% wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z Rozporządzeniem de minimis, lub
 2. w ramach pomocy publicznej maksymalnie 45% wydatków kwalifikowalnych zgodnie z Rozporządzeniem OZE. Intensywność pomocy można zwiększyć o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małych przedsiębiorstw i o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średnich przedsiębiorstw. W przypadku kosztów poniesionych na opracowanie dokumentacji przygotowawczej, w tym dokumentacji technicznej i aplikacyjnej, niezbędnej do realizacji projektu obejmującego elementy OZE i efektywności energetycznej, wsparcie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis w maksymalnej wysokości 70 % kosztów kwalifikowalnych.
 1. Projekty rozliczane będą w oparciu o wydatki rzeczywiście poniesione, za wyjątkiem kosztów pośrednich projektu, które rozliczane będą stawką ryczałtową w wysokości 2,5% - naliczaną od bezpośrednich (rzeczywiście poniesionych) kosztów kwalifikowalnych projektu.

Plik do pobrania

Kolejne kroki do pozyskania dotacji FEWP.03.02-IZ.00-001/24 

źródło informacji RSS: portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

studium przypadku

Eksperci ZEFE przygotowali studium wykonalności dla projektu "Starożecze Wisły w Stężycy". Budżet projektu wynosi 16 mln zł. Projekt uzyskał dotację i przeszedł do fazy realizacji. Potrzeba realizacji projektu wynika ze społecznego zapotrzebowania istnienie odpowiedniej infrastruktury warunkującej możliwości uprawiania turystyki i rekreacji, konieczności poprawy walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz rozwijania edukacji ekologicznej.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony