5.3 Infrastruktura ochrony zdrowia (1)

Wersja do druku Poleć znajomemu
15.05.2024, 12:13

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 9 maja 2024 roku ogłasza nabór wniosku w sposób niekonkurencyjny nr FEWP.05.03-IZ.00-002/24 w ramach Działania 05.03 Infrastruktura ochrony zdrowia. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze FEWP.05.03-IZ.00-002/24

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

listopad 2024 roku

Miejsce składania wniosków

Wniosek składany wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu LSI 2021+.

Sposób składania wniosków FEWP.05.03-IZ.00-002/24

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (LSI 2021+) od 9 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r. Przygotowywanie wniosku w systemie LSI 2021+ możliwe jest od ogłoszenia naboru, to jest 9 maja 2024 r.

Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie). Niezależnie od tego, czy Wnioskodawca chce podpisać wniosek profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym, konieczne jest zarejestrowanie konta na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach naboru możliwa jest realizacja następujących typów projektów:

a) modernizacja i rozwój podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS),

b) wsparcie infrastruktury szpitalnej służące odwracaniu piramidy świadczeń, polegające na rozwoju świadczeń opieki jednego dnia oraz zwiększaniu roli AOS.

Zakres projektu realizowanego we wskazanych powyżej typach może obejmować: budowę, przebudowę, prace remontowo-wykończeniowe obiektów infrastruktury, zakup wyposażenia, w tym sprzętu i aparatury medycznej, rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Link do Kryteriów wyboru projektów (PDF 873 KB)

Finanse FEWP.05.03-IZ.00-002/24

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 90% wydatków kwalifikowalnych (w tym 70% z EFRR i 20% z budżetu państwa).

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach naboru wynosi 134 721 472,00 PLN (słownie: sto trzydzieści cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote). Wskazana kwota może ulec zmianie.

Plik do pobrania

Kolejne kroki do pozyskania dotacji FEWP.05.03-IZ.00-002/24

źródło informacji RSS: portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

studium przypadku

Polska Akademia Nauk zleciła ZEFE przygotowanie studium wykonalności dla projektu PAN pt. Nowoczesne Materiały i Innowacyjne Metody dla przetwarzania i monitorowania Energii MIME. Projekt uzyskał dopłatę i przeszedł do fazy realizacji. Budżet projektu wynosi 22 mln zł.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony