10.4 Zregenerowane środowisko przyrodnicze

Wersja do druku Poleć znajomemu
04.03.2024, 13:16

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 z dniem 4 marca 2024 roku ogłasza nabór wniosków w sposób konkurencyjny nr FEWP.10.04-IZ.00-001/24 w ramach Działania 10.04 Zregenerowane środowisko przyrodnicze. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze FEWP.10.04-IZ.00-001/24

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 (LSI 2021+) od 4 marca 2024 r. do 10 maja 2024 r. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2021+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 4 marca 2024 r.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się:

 1. Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 2. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 3. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. Kościoły i związki wyznaniowe,
 5. Niepubliczne instytucje kultury i sportu,
 6. Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
 7. Organizacje pozarządowe.

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w części II.J  Regulaminu wyboru projektu

Projekty muszą być realizowane na terenie Wielkopolski Wschodniej (miasto Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki).

Typ wnioskodawcy ogólny: Administracja publiczna; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Służby publiczne

Wielkość przedsiębiorstwa: Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

1. Odbudowa oraz zwiększanie zasobów wodnych na obszarach Wielkopolski Wschodniej zdegradowanych pod względem hydrologicznym (w tym poprzez tworzenie zbiorników wodnych w wyrobiskach pokopalnianych) poprzez między innymi:

 1. projekty z zakresu mikro- oraz małej retencji;
 2. rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, rozwój systemów zagospodarowania wodami opadowymi, ochrona istniejących parków i skwerów oraz zadrzewień przyulicznych, rozbudowa kanalizacji deszczowej (jeśli rozbudowa wynika z planów adaptacji miast do zmiany klimatu, tam gdzie one są wymagane, lub są uzasadnione zagrożeniem powodziowym, przy czym muszą być one powiązane z inwestycjami w zieloną i niebieską infrastrukturę). 

2. Uzupełniające elementy w limicie do wysokości 20% kosztów kwalifikowalnych projektu mogą stanowić:

 1. działania sprzyjające neutralności klimatycznej, w tym w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
 2. działania zwiększających wiedzę mieszkańców w zakresie sprawiedliwej i zielonej transformacji, w tym w zakresie koncepcji śladu środowiskowego,
 3. infrastruktura towarzysząca niezwiązana bezpośrednio z celem działania 10.04 niezbędna do prawidłowej realizacji projektu (np. mała architektura).

Finanse

 1. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 45 714 285,71 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt jeden groszy) i jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Na kwotę tę składają się środki z FST w wysokości 40 000 000 PLN oraz Budżetu Państwa w wysokości 5 714 285,71 PLN. Wskazana kwota może ulec zmianie.
 2. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:  500 000 PLN.
 3. Przewiduje się realizację projektów w dwóch wariantach:
 1. bez pomocy publicznej – w zakresie projektów, w których nie występują przesłanki występowania pomocy publicznej, a także w ramach których Wnioskodawca/Beneficjent nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa.
  Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 80% wydatków kwalifikowalnych. Na kwotę wsparcia składają się środki z:

  i. FST – do 70% kosztów kwalifikowalnych,
  ii. Budżet Państwa – do 10% kosztów kwalifikowalnych. 
   
 2. objęte pomocą publiczną – w zakresie projektów, w których może, bądź zakłada się występowanie elementów komercyjnych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wsparcie udzielane będzie w ramach pomocy na infrastrukturę lokalną.
  Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70% wydatków kwalifikowalnych.
 1. W ramach jednego projektu nie ma możliwości łączenia zadań realizowanych w ramach pomocy publicznej i zadań nieobjętych pomocą publiczną.
 2. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną wsparcie zostanie udzielone na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.

Kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex-ante, na podstawie rozsądnych prognoz przedstawionych w Studium wykonalności.

W przypadku zmiany stopy dyskontowej kwota pomocy oraz poziom dofinansowania zostaną ponownie przeliczone na moment podpisania umowy. W przypadku, gdy kwota pomocy oraz poziom dofinansowania ulega obniżeniu, umowa jest podejmowana na niższą kwotę.

6. Szczegółowe zapisy dotyczące warunków udziału w naborze zostały zawarte w Regulaminie wyboru projektów.

Plik do pobrania

Kolejne kroki do pozyskania dotacji FEWP.10.04-IZ.00-001/24

 

źródło informacji RSS: portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

studium przypadku

Eksperci ZEFE.ORG przygotwali studium wykonalności dla projektu "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ryżki". Projekt o budżecie 7,7 mln zł przeszedł do fazy realizacji.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony