10.5 Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny (2)

Wersja do druku Poleć znajomemu
02.04.2024, 14:12

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 02 kwietnia 2024 roku ogłasza nabór wniosków w sposób konkurencyjny nr FEWP.10.05-IZ.00-002/24 w ramach Działania 10.05.Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze FEWP.10.05-IZ.00-002/24

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru FEWP.10.05-IZ.00-002/24

Grudzień 2024

Miejsce składania wniosków FEWP.10.05-IZ.00-002/24

Link do strony systemu LSI 2021+

 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 (LSI 2021+) od 02 kwietnia 2024 r. do 28 czerwca 2024 r. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2021+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 02 kwietnia 2024 r. Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie). Niezależnie od tego czy Wnioskodawca chce podpisać wniosek profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym, konieczne jest zarejestrowanie konta na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/pz/index.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 2. Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 3. Organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego,
 4. Partnerstwa Publiczno-Prywatne,
 5. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 6. Zarządcy dróg publicznych.

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w części II.I.1 oraz II.J.1 Regulaminu wyboru projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

1. Rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego, w tym:

 • Budowa i rozbudowa dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, w tym na potrzeby budowy systemu tras rowerowych,
 • Inne działania infrastrukturalne uwzględniające obiekty przeznaczone dla ruchu niezmotoryzowanych uczestników ruchu, w tym system roweru miejskiego z infrastrukturą rowerową (na przykład stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów, śluzy rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych, oświetlenie (jako element projektu)).

2. Uzupełniającymi elementami w limicie do wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych projektu mogą być:

 • działania wzmacniające adaptacyjność do zmian klimatu oraz sprzyjające neutralności klimatycznej w zakresie rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury, efektywności energetycznej czy wykorzystania energii z odnawialnych źródeł,
 • działania informacyjne i promocyjne kształtujące świadomość ekologiczną dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego, a także sprawiedliwej transformacji (działania nieobligatoryjne).

3. Preferencje w zakresie promocji ruchu rowerowego uzyskają projekty zachowujące spójność sieci dróg i ścieżek (na przykład wynikające z odpowiednich dokumentów operacyjnych).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów (PDF 852 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 1 000 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 80%

Na kwotę wsparcia składają się środki z:

 • FST – do 70% kosztów kwalifikowalnych,
 • Budżet Państwa – do 10% kosztów kwalifikowalnych[1]

Dofinansowanie infrastruktury dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych nie stanowi pomocy publicznej – maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% wydatków kwalifikowalnych.

W przypadku projektów obejmujących działania w zakresie efektywności energetycznej wsparcie będzie udzielone w ramach pomocy de minimis maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.

Dla zadań obejmujących instalacje OZE[2] wsparcie będzie udzielane zgodnie z Rozporządzeniem OZE lub w ramach pomocy de minimis.

Maksymalny poziom dofinansowania, w przypadku działań w zakresie wykorzystywania OZE wynosi:

 • w ramach pomocy de minimis maksymalnie 80% wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z Rozporządzeniem de minimis, lub
 • w ramach pomocy publicznej maksymalnie 45% wydatków kwalifikowalnych zgodnie z Rozporządzeniem OZE. Intensywność pomocy można zwiększyć o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małych przedsiębiorstw i o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średnich przedsiębiorstw.

W przypadku kosztów poniesionych na opracowanie dokumentacji przygotowawczej, w tym dokumentacji technicznej i aplikacyjnej, niezbędnej do realizacji projektu obejmującego elementy OZE i efektywności energetycznej, wsparcie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis w maksymalnej wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe zapisy dotyczące warunków udziału w naborze zostały zawarte w Regulaminie wyboru projektów.

Plik do pobrania

Kolejne kroki do pozyskania dotacji FEWP.10.05-IZ.00-002/24

 

źródło informacji RSS: portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

studium przypadku

Instytut Technologii Elektronowych we współpracy z ZEFE.ORG przygotwał studium wykonalności projektu p.t. "Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych". Budżet projektu wynosi 18 mln zł.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony