Dotacje na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw w województwie lubelskim w ramach RPO WL Działanie 5.1

Wersja do druku Poleć znajomemu
19.03.2018, 15:03

Wreszcie przyszła pora na dofinansowanie projektów w zakresie OZE, termomodernizacji i energooszczędności przez firmy w województwie lubelskim. W 2018 w ramach RPO WL dostępne są dotacje na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Beneficjentami działania 5.1 są Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, MŚP oraz Podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione w rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014.

dotacje na energooszczedność przedsiebiorstw Województwo Lubelskie RPO WL

Zakres inwestycji objętych dotacjami: 

 • Głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach,
 • Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
 • Systemy zarządzania energią (jako element projektu),
 • Budowa i przebudowa instalacji OZE,
 • Projekty dotyczące redukcji ilości strat energii, ciepła, wody, w tym pozwalająca na odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego,
 • Projekty dotyczące zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
 • Budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego),
 • Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

 Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie ze schematami pomocy publicznej

Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczna zgodnie z art. 38 Rozp. 651/2014

 • mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa – do 65%
 • średnie przedsiębiorstwa – do 55%
 • duże przedsiębiorstwa – do 45%

Pomoc inwestycyjna na projekty wspierające efektywność energetyczna w budynkach zgodnie  z art. 39  ust. 5 zdanie drugie i trzecie Rozp. 651/2014

Pomoc przyznawana z funduszu na rzecz efektywności energetycznej lub przez innego pośrednika finansowego na kwalifikowalne projekty w zakresie efektywności energetycznej może przybierać formę pożyczek lub gwarancji. Wartość nominalna pożyczki lub gwarantowanej kwoty nie może przekroczyć 10 milionów EUR na projekt na poziomie beneficjentów końcowych. Gwarancja nie powinna przekraczać 80 % pożyczki bazowej.

Pomoc na badania środowiska  zgodnie z art. 49 Rozp. 651/2014

 • mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa – do 70%
 • średnie przedsiębiorstwa – do 60%
 • duże przedsiębiorstwa – do 50%

W SZOOP dodatkowo jest zapis dot. Pomocy de minimis

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję):

 • projektu nieobjęte pomocą publiczną: 95%
 • projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy

Minimalny wkład własny

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie ze schematami pomocy publicznej

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych
Maksymalna wartość projektu realizowanych przez duże przedsiębiorstwa, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego: 2 000 000,00 EURO

Nabór planowany jest na 2018 rok.

Skorzystaj z dotacji. Teraz!

Skutecznie pomagamy w przygotowaniu kompletnej dokumentacji aplikacyjnej.

Zapraszamy do kontaktu.


EKO - OZE - ZEFE - pozyskiwanie finansowania UE

 

W celu przyspieszenia procesu skutecznego pozyskania dotacji dla inwestycji termomodernizacji lub OZE, prosimy o przygotowanie informacji określających stan przygotowania beneficjenta do w/w inwestycji, w m.in. dokumentacja techniczna i kosztorysowa projektu.

Z uwagi na różne kryteria wybory projektów w poszczególnych województwach, lista pytań dodatkowych dla projektów z poszczególnych województw będzie inna.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów Państwa projektu termomodernizacji lub OZE.

 

 

Dodaj do Facebook

Pozyskiwanie dotacji z funduszy europejskich. Dofinansowanie i rozliczanie projektów.

ZEFE - razem pozyskamy więcej!

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów ds Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

 • Pozyskiwanie fundyszy europejskich
 • Usługi consultingowe dla biznesu (ebiznes, rozwój pracowników, optymalizacja procesów, ekologia)
 • Pomoc przy wdrażaniu innowacji (innowacje produktowe, organizacyjne, marketingowe i organizacyjne, zaświadczenia o innowacyjności)

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe: