Dofinansowanie na termomodernizację dla uczelni w województwie świętorzyskim

Wersja do druku Poleć znajomemu
28.02.2018, 16:10

Termomodernizacja i odnawialne źródła energii dla uczelni wyższych.  Uzyskaj 85% dofinansowania na zwiększenie efektywności energetycznej budynków uczelni. Ostatni nabór wniosków w województwie świętokrzyskim. Nabór wniosków trwa do 5 kwietnia 2018 r. 

dotacje termomodernizajca dla uczelni wyższych

To już prawdopodobnie ostatnia szansa na dofinansowanie termodernizacji.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty dotyczące głębokiej modernizacji  energetycznej budynków użyteczności publicznej  oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

 1.     ociepleniem obiektu,
 2.     wymianą okien, drzwi zewnętrznych, oraz oświetlenia na energooszczędne,
 3.     przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych (wsparciem może być objęta jedynie instalacja ciepłej wody użytkowej),
 4.     instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 5.     instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
 6.     instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji
 7.     wymiana / izolacja pokrycia dachowego,
 8.     instalacją systemów inteligentnego zarządzania energią,
 9.     mikrokogeneracją.
   

P.S.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 są:

    jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST
    spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
    związki i stowarzyszenia JST,
    TBS,
    samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,
    uczelnie,
    inne podmioty prowadzące działalność w sferze usług publicznych w różnych formach organizacyjnych, posiadających osobowość prawną np. fundacje i stowarzyszenia,
    policja,
    podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,
    samorządowe osoby prawne,
    jednostki ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.
 

 

 

EKO - OZE - ZEFE - pozyskiwanie finansowania UEW celu przyspieszenia procesu skutecznego pozyskania dotacji dla inwestycji termomodernizacji lub OZE, prosimy o przygotowanie informacji określających stan przygotowania beneficjenta do w/w inwestycji, w m.in. dokumentacja techniczna i kosztorysowa projektu.

Z uwagi na różne kryteria wybory projektów w poszczególnych województwach, lista pytań dodatkowych dla projektów z poszczególnych województw będzie inna.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów Państwa projektu termomodernizacji lub OZE.

 

Dodaj do Facebook

Pozyskiwanie dotacji z funduszy europejskich. Dofinansowanie i rozliczanie projektów.

ZEFE - razem pozyskamy więcej!

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów ds Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

 • Pozyskiwanie fundyszy europejskich
 • Usługi consultingowe dla biznesu (ebiznes, rozwój pracowników, optymalizacja procesów, ekologia)
 • Pomoc przy wdrażaniu innowacji (innowacje produktowe, organizacyjne, marketingowe i organizacyjne, zaświadczenia o innowacyjności)

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony